Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Podmínky užívání online internetové aplikace ycluster.com
a Všeobecné obchodní podmínky společnosti Your Solution, s.r.o.

I. Provozovatel

Your Solution, s.r.o.
Hněvkovského 30/65, 617 00 BRNO
IČ: 019 89 341 | DIČ: CZ01989341

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79961.

Číslo účtu: 2600464780 / 2010
IBAN: CZ7920100000002600464780
BIC: FIOBCZPPXXX

Dále jen jako „Your Solution, s.r.o.“ nebo „Provozovatel“.

II. Úvodní ustanovení

1. Your Solution, s.r.o. vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání online internetové aplikace ycluster.com (dále jen jako „VOP“ nebo „Všeobecné obchodní podmínky“).

2. Všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy, do kterých Your Solution, s.r.o. vstupuje v souvislosti s užíváním její internetové aplikace ycluster.com a souvisejících služeb v oblasti konzultantství, poradenství nebo firemního vzdělávání.

3. Internetová aplikace ycluster.com (dále jen „ycluster“ nebo „Služba“) dostupná na internetové adrese www.app.ycluster.com je nástrojem, který je primárně určen k online pre-selekci a testování uchazečů o zaměstnání nebo zaměstnanců v rámci jejich kariérní cesty a dalšího rozvoje.

a. Za uživatele Služby jsou považovány právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé (dále jen „Uživatel“ nebo „Klient“), které jejím prostřednictvím realizují online pre-selekci uchazečů o zaměstnání s cílem vybrat vhodné kandidáty do dalších kol výběrového řízení nebo testují pracovní potenciál svých stávajících pracovníků.

b. Osobou testovanou prostřednictvím Služby se rozumí fyzická osoba, která se u Uživatele uchází o zaměstnání v jakémkoli druhu pracovního poměru nebo její stávající zaměstnanec (dále jen „Kandidát“„Účastník” nebo „Zaměstnanec“).

4. Veškerý obsah Služby, její systém a další související náležitosti, jako jsou např. testové otázky, texty, grafika, videa, obrázky, loga, ikony, internetová prezentace a veškeré další související objekty hmotného i nehmotného charakteru jsou majetkem Provozovatele a jako takové jsou chráněny autorským právem. Neoprávněné použití obsahu Služby představuje porušení těchto práv a/nebo platných právních předpisů.

5. Otázky neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami ani jinými smluvními podmínkami se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy a normami.

III. Užívání služby ycluster

1. Uživatel si prostřednictvím Služby sestaví standardizovanou sadu dotazníkových položek s využitím předdefinovaných i vlastních pohovorových otázek (dále jen „Videointerview“), které může posléze distribuovat Uchazečům nebo Zaměstnancům, kteří prostřednictvím internetového rozhraní Služby nahrají a uloží videozáznam svých odpovědí.

2. Uživatel je před započetím využívání Služby povinen se zaregistrovat v jejím internetovém rozhraní. Úplná registrace je podmínkou řádného používání Služby.

a. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé a korektní údaje o své osobě i o společnosti (právnické osobě), kterou do Služby registruje. Your Solution, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto informace ověřit.

b. Uživatel má možnost ve svém účtu vytvořit další přístupy (podúčty), pokud smluvní nebo Všeobecné obchodní podmínky nestanoví jinak.

c. Další přístup lze vytvořit výhradně pro zodpovědnou osobu, která je v pracovně – právním vztahu s právnickou osobou Uživatele. Uživatel bere v tomto bodě na vědomí ujednání dle článku XII., odstavce 4., 5. a 6. Všeobecných obchodních podmínek, která výslovně zakazují poskytování osobních údajů Účastníků třetím stranám.

3. Uživatel má v internetovém prostředí Služby možnost vytvářet neomezené množství Videointerview, které může posléze distribuovat neomezenému množství Účastníků.

4. Účastník prostřednictvím internetového prostředí Služby zodpoví otázky sestavené Uživatelem (dále jen „Zodpovězené videointerview“ nebo „Nahrané videointerview“). Jeho odpovědi jsou automaticky uloženy a zabezpečeny na vzdáleném serveru Služby.

5. Uživatelem nově vytvořené Videointerview je aktivní v okamžiku jeho publikování prostřednictvím internetového rozhraní Služby.

a. Maximální doba platnosti Videointerview (tj. doby, během které mohou Uchazeči nahrávat a ukládat své odpovědi) jsou 3 (tři) kalendářní měsíce.

b. Po celou dobu platnosti Videointerview (počínaje dnem jeho publikováním) je Účastníkovi umožněno nahrát prostřednictvím internetového rozhraní Služby své odpovědi. Po vypršení nastavené doby platnosti a/nebo po vypršení maximální možné doby platnosti Videointerview je Účastníkovi tato možnost automaticky odepřena.

 
IV. Odpovědnost za obsah zobrazených informací

1. Uživatelé i Účastníci se zavazují prezentovat prostřednictvím Služby takové informace, které jsou v souladu s právním řádem České republiky, a které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Provozovateli.

2. Uživatelé i Účastníci se zavazují neklamat a uvádět jasné a určité informace.

3. Uživatelé se výslovně zavazují pokládat prostřednictvím Služby pouze takové otázky, které jsou v souladu s právním řádem České republiky, které nejsou za žádných okolností diskriminační, a které nejsou v rozporu s dobrými mravy a etikou.

4. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel nebo Účastník, který tyto informace prostřednictvím Služby prezentoval. Uživatel i Účastník výslovně souhlasí s tím, aby Your Solution, s.r.o. uchovávala informace o zápisu dat do Služby vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele nebo Účastníka.

5. Uživatel i Účastník výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s VOP pro zamezení používání Služby a/nebo případné řešení sporů s Uživatelem nebo Účastníkem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé, zavádějící, diskriminační či jiné informace porušující tyto VOP nebo zákony České republiky.

 
V. Nakládání s informacemi prezentovanými ve Službě

1. Your Solution, s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služby v případě:

a. kdy prezentuje informace v rozporu s právním řádem České republiky, morálními a etickými pravidly či dobrými mravy,

b. kdy obsahuje či vyžaduje jakékoli informace intimního či sexuálního charakteru nebo vyžaduje po Účastníkovi jakékoli platby nebo manipulační poplatky spojené s nabídkou zaměstnání ze strany Uživatele,

c. kdy je Služba Uživatelem využívána v nesouladu s ustanoveními VOP; např. k obchodním nebo reklamním účelům,

d. kdy obsažené informace mohou poškodit dobré jméno Poskytovatele.

2. Your Solution, s.r.o. je oprávněna kontrolovat obsah informací podle článku IV. a V. Všeobecných obchodních podmínek. Your Solution, s.r.o. je dále oprávněna Uživatele nebo Účastníka upozornit na rozpor jeho jednání s VOP a požadovat náležitou nápravu; případně tyto informace odstranit z internetového prostředí Služby.

3. Your Solution, s.r.o. si tímto vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými či právními prostředky možnost užívání Služby Uživatelem či Účastníkem, který opakovaně či podstatně porušil ujednání Všeobecných obchodních podmínek a vyvodit z takového jednání patřičné právní důsledky.

 
VI. Objednávka a cena

1. Your Solution, s.r.o. přijímá objednávky od Uživatelů, na základě kterých poskytuje Službu definovanou článkem III. Všeobecných obchodních podmínek. Řádné vyplnění registrace a objednání Služby je považováno za návrh smlouvy a stává se závazným okamžikem doručení.

2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vystaví potvrzení závazné objednávky pouze na základě výslovné žádosti Uživatele; v ostatních případech bude objednávka potvrzena konkludentně okamžikem, kdy ze strany Provozovatele dojde k zahájení poskytování Služby.

3. Služba je zpoplatněna dle platného ceníku, který je dostupný na vyžádání.

a. K úplnému využívání Služby jsou zapotřebí kredity, které má Uživatel možnost ve zvoleném množství dle platného ceníku zakoupit (dále jen „Kredit“), a které má Uživatel k dispozici přímo v internetovém rozhraní aplikace (dále jen „Kreditový účet“).

b. Cena jednoho řádně zodpovězeného Videointerview Účastníkem je závislá na zvolených parametrech Uživatelem v internetovém prostředí Služby (dále jen „Kreditová cena“). Kreditové ceny pro všechny varianty je možné najít přímo v internetovém rozhraní Služby.

c. Za každé řádně zodpovězené Videointerview Účastníkem je jeho Kreditová cena odečtena z Kreditového účtu Uživatele. V případě nedostatečného množství Kreditů Služba Uživatele upozorní a omezí mu přístup do nově nahraných Videointerview (samotné zodpovídání a nahrávání Účastníkem tímto dotčeno není). Po doplnění Kreditů Služba Uživateli umožní přístup k nově nahraným Videointerview. Videointerview, která byla řádně nahrána před vyčerpáním Kreditů, nejsou jejich nedostatkem nijak ovlivněna a Uživatel k nim má neustálý přístup. Uživatel bere v tomto bodě na vědomí omezení, které vyplývá z článku XII., odstavce 8., písmene c. Všeobecných obchodních podmínek.

d. Kredity není možné směnit zpět za peníze ani dále prodávat či s nimi jakkoli nakládat v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

e. Platnost zakoupených Kreditů je 2 (dva) kalendářní roky. Prvním dnem platnosti se počítá den jejich připsání na Kreditový účet Uživatele.

f. Přístup do internetového prostředí Služby není podmíněn zakoupením Kreditů. Uživatel má možnost do Služby vstupovat i po vyčerpání Kreditů a veškerá doposud získaná data mu zůstávají k dispozici, dokud nedojde k jejich automatické archivaci a/nebo smazání.

g. Službu lze bezplatně otestovat v rozsahu odpovídajícímu 10 (deset) Kreditů; není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

h. Nahrávání odpovědí (zodpovídání Videointerview) Účastníkem je za všech okolností bezplatné a nemůže být zpoplatněno žádnou ze zúčastněných stran.

ch. Aktuální ceník Služby je zveřejněný v jejím internetovém rozhraní.

4. Cena za zakoupené Kredity je splatná na základě daňového dokladu – faktury. Your Solution, s.r.o. vystaví v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uživateli fakturu do 14 dnů ode dne přijetí objednávky. Faktura je splatná 14. den ode dne vystavení, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

5. Za datum uskutečnitelného zdanitelného plnění se v případě Služby rozumí první den poskytování Služby ze strany Your Solution, s.r.o. nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.

6. Uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě, kdy nevyužije objednané Služby.

7. Your Solution, s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služby uhrazením zálohy ve stanovené výši a stanoveným způsobem.

8. V případě, kdy je Uživatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části po dobu delší než 14 kalendářích dnů, je Your Solution, s.r.o. oprávněna přerušit poskytování Služeb do doby, než bude cena Uživatelem v plné výši uhrazena. Poskytování Služby bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Your Solution, s.r.o. Uživatel nemá nárok na prodloužení doby poskytování Služby o dobu, po kterou bylo poskytování Služby přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Službu.

9. Smlouva o poskytnutí Služby je uzavřena:

a. konkludentně okamžikem započetí poskytování Služby dle článku VI., odstavce 1. Všeobecných obchodních podmínek,

b. uzavřením smlouvy v případě potvrzení objednávky dle článku VI., odstavce 2. Všeobecných obchodních podmínek.

10. Your Solution, s.r.o. si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat uzavření písemné smlouvy, o němž Uživatele včas vyrozumí.

11. Uživatel svou registrací v internetovém rozhraní Služby, zasláním objednávky či uzavřením smlouvy s Provozovatelem výslovně a bez jakýchkoli výhrad souhlasí s:

a. respektováním termínů, cen a dalších podmínek poskytování Služby specifikovaných ve Všeobecných obchodních podmínkách,

b. respektováním technických možností internetu, internetových prohlížečů a elektronického systému Služby,

c. respektováním podstaty a účelu Služby, které má plnit,

d. obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek.

e. se zásadami ochrany osobních údajů v souladu s GDPR

 
VII. Důvěrnost informací, zachování mlčenlivosti

1. Provozovatel, Uživatelé i Účastníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které vyplývají z podstaty využívání Služby. Za důvěrné informace se považují takové informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, dále veškerá data, dokumentace, texty, počítačová i tištěná média, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně při sjednávání nebo využívání Služby.

2. Provozovatel se výslovně zavazuje, že v souladu s odstavcem 1. tohoto článku za důvěrné informace považuje také veškeré informace o Uchazečích, Zaměstnancích či zájemcích o Službu a tyto bude náležitě chránit.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivost se nepovažuje, je-li kterákoli smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

4. Povinnosti mlčenlivost trvá bez ohledu na skončení smluvních vztahů, ukončení využívání Služby nebo konce účinnosti smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem.

5. Your Solution, s.r.o. se nad rámec bodů 1. a 2. tohoto článku zavazuje, že bude veškeré osobní informace a data týkající se Uživatele a/nebo Účastníka chránit v souladu se zákony České republiky i obecného nařízení GDPR (General Data Protection Regulation), což je podrobně popsáno v dokumentu „Zásady ochrany soukromí“, který je dostupný online na webu https://ycluster.com/gdpr/, a který dále rozvíjí principy využívání Služby.

a. Your Solution, s.r.o. se zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec běžné pracovní činnosti pro Uživatele, bez zbytečného odkladu předá Uživateli a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi sama nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.

b. Your Solution, s.r.o. se dále zavazuje, že veškerá data o Účastnících budou zpřístupněna pouze tomu Uživateli, pro kterého je zpracovala, a kterému Účastník svá data v rámci započatého procesu poskytuje.

c. Your Solution, s.r.o. se zavazuje, že s daty Uživatelů a Účastníků přichází při práci do styku řádně proškolení pracovníci Provozovatele, kteří jsou sami vázáni mlčenlivostí ve stejném rozsahu, jako je vázána Your Solution, s.r.o.

d. Pokud třetí strana musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Uchazeče nebo Účastníka, zavazuje se Provozovatel, že tato osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako on sám.

e. Your Solution, s.r.o. se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě (např. SSL šifrování dat).

f. Your Solution, s.r.o. bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.

g. Your Solution, s.r.o. dále prohlašuje, že veškerá data zpracovává a ukládá na území České republiky.

6. Uživatel bere na vědomí, že při užívání Služby nese roli správce osobních údajů, které mu Účastníci v jeho personálních procesech (zpravidla výběr nebo rozvoj zaměstnanců) poskytují a Provozovatel Služby je v roli jejich zpracovatele. Využíváním Služby Uživatel prohlašuje, že jeho nakládání s osobními daty je v souladu s platnými právními předpisy České republiky i obecným nařízením GDPR.

 
VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Your Solution, s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy jestliže:

a. podklady a informace prezentované Uživatelem jsou v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy a etikou.

b. Uživatel je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči Your Solution, s.r.o.

c. Uživatel poškozuje dobré jméno Your Solution, s.r.o. či její obchodní značky ycluster.com

d. Uživatel jedná v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami nebo porušuje Zásady ochrany soukromí Účastníků.

2. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů v následujících případech:

a. kdy dojde k prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Služby ze strany Your Solution, s.r.o. po dobu delší než 5 (pět) pracovních dnů vcelku, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí. Doba přerušení poskytování Služby se počítá okamžikem, kdy dojde k přerušení poskytování Služby a Your Solution, s.r.o. je o tomto stavu Uživatelem písemně nebo e-mailem vyrozuměna a vyzvána ke zjednání nápravy,

b. nejpozději do třetího (3) dne ode dne zahájení poskytování Služby, a to pouze v případě, že u Služby Uživatel doposud neobdržel v jejím internetovém prostředí žádnou odpověď Účastníka (v elektronickém rozhraní Služby není nahrané žádné Videointerview).

 
IX. Zánik smlouvy a sankce

1. Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem zaniká:

a. uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve smlouvě;

b. odstoupením od smlouvy v souladu s článkem VIII. Všeobecných obchodních podmínek;

c. uplynutím lhůty jednoho (1) roku od posledního přihlášení Uživatele do internetového prostředí Služby;

d. dohodou Your Solution, s.r.o. a Uživatele.

2. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny za Službu vzniká Your Solution, s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

 
X. Odpovědnost za škodu

1. Your Solution, s.r.o. je povinna kompenzovat plnou Kreditovou cenu Uživateli v případě, kdy je mu znemožněno využívat placených funkcí Služby; a to v případě prokazatelné vady na straně technického řešení Služby.

a. Toto ujednání neplatí pro případ uvedený v článku VI., odstavce 3., písmene g. Všeobecných obchodních podmínek.

2. Your Solution, s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické řešení a rozhraní Služby. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Your Solution, s.r.o. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Provozovatele, zavazuje se Provozovatel bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Provozovatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.

3. Odpovědnost Your Solution, s.r.o. za škodu způsobenou technickým nebo softwarovým řešením Služby v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Your Solution, s.r.o. a Uživatelem je omezena pouze na částku uhrazenou Uživatelem za služby na základě uzavřené smlouvy. Your Solution, s.r.o. není povinna nahradit Uživateli škodu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření smlouvy.

 
XI. Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti

1. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.

2. Your Solution, s.r.o. a Uživatel činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud Your Solution, s.r.o., případně krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Your Solution, s.r.o. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, je místem plnění závazku místo sídla Your Solution, s.r.o.

 
XII. Zpracování osobních údajů, další využití údajů prostřednictvím Služby ycluster

1. Your Solution, s.r.o. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Your Solution, s.r.o. byla registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 30. 7. 2014 pod číslem registrace: 00053765.

2. Your Solution, s.r.o. přistupuje pečlivě k ochraně osobních dat a svůj přístup stvrzuje v dokumentu Zásady ochrany soukromí, který tvoří součást Všeobecných obchodních podmínek.

3. Your Solution, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služby a tyto poskytuje Uživateli, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů. Your Solution, s.r.o. je oprávněna obrátit se na subjekt údajů (Účastníky) s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů.

4. Your Solution, s.r.o. se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které Účastníci vloží elektronickou cestou prostřednictvím internetového rozhraní Služby tak, aby Uživatel jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.

5. Uživatel je oprávněn nakládat s informacemi, které o Uchazečích prostřednictvím využívání Služby získal, pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa. Pokud Uchazeč nabídku práce nepřijme, je Uživatel povinen bez zbytečného odkladu osobní údaje Uchazeče zlikvidovat (tj. řádně a bezpečně smazat uložená nahraná videa a další záznamy, které obsahují osobní údaje Účastníků a/nebo Uchazečů).

a. K tomuto účelu má ve svém uživatelském rozhraní Služby možnost jedním kliknutím smazat veškerá data konkrétního Účastníka z prostředí svého uživatelského účtu.

b. V zájmu ochrany osobních údajů jsou automaticky mazána obrazová a zvuková data Účastníků z účtu Uživatele maximálně šedesát (60) dní po termínu zpřístupnění Videointerview Uživateli.

c. Zároveň Uživatel bere na vědomí, že stejná povinnost platí i pro data uložená mimo elektronické prostředí Služby (například informace uložené na pevném disku počítačů Uživatele).

6. Uživatel bere na vědomí, že je výslovně zakázáno poskytovat veškeré materiály, které získal prostřednictvím využívání Služby, a které obsahují osobní údaje o Účastnících, třetím stranám, pokud nemá s Účastníkem domluveno jinak.

7. Poruší-li Uživatel jakoukoli povinnost stanovenou v článku XII., odstavce 5. a 6., může Your Solution, s.r.o. zamezit Uživateli přístup do internetového rozhraní Služby. Uživatel bere na vědomí, že v takovém nemá žádný nárok na vrácení ceny.

8. V případě, že v důsledku porušení povinností Uživatele vznikne Your Solution, s.r.o. škoda, je Uživatel povinen tuto škodu Your Solution, s.r.o. nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany Your Solution, s.r.o. vyzván.

9. Uživatelé i Účastníci užívající Službu berou dále na vědomí, že údaje nacházející se v internetovém prostředí Služby jsou ze strany Your Solution, s.r.o. dále využívány a zpracovávány pro vytváření souhrnných analýz a statistických dat za účelem kontinuálního vylepšování Služby. Pro tyto účely se Your Solution, s.r.o. dále zavazuje k tomu, že:

a. zachová naprostou anonymitu zdroje,

b. nevyužije získaná data k další obchodní činnosti,

 
XIII. Závěrečná ustanovení

1. Your Solution, s.r.o. je oprávněna Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. Smluvní vztah mezi Your Solution, s.r.o. a Uživatelem či Účastníkem se řídí vždy Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

2. Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.